Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος.

Το μονοκάμαρο κτίσμα βρίσκεται προσκολλημένο στη νότια πλευρά του Ευαγγελισμού αρκετά κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του δρόμου. Εσωτερικά οι κεραίες που υποβαστάζουν την εγκάρσια καμάρα, βαίνουν σε εντοιχιζόμενος κίονες που έχουν απαρτισθεί από ετερόκλητο υλικό αρχαιότατων κτιρίων (δωρικούς κίονες και κιονόκρανα, παλαιοχριστιανικό επίθημα, επίκρανο με ανθέμιο, κτλ). Η ύπαρξη των παλαιοχριστιανικών αυτών μελών μας κάνει να πιστεύουμε ότι πιθανόν στο χώρο του αρχαίου ναού του Απόλλωνα που εκτείνεται στα νότια της Μητρόπολης είχε ανεγερθεί παλαιοχριστιανική Βασιλική φαινόμενο συχνό σε όλη τη Μεσόγειο.

Δεν γνωρίζουμε σε ποια εποχή θα πρέπει να χρονολογηθεί ο ναός. Στο ανακαινισμένο δάπεδο ομφάλιο με δικέφαλο φέρει χρονολογία 1784 αλλά μαρμάρινη κτητορική επιγραφή μας παραδίδει ότι: Ήγειρε ναόν θείον ΑΥ του Προδρόμου / Φρονιμόπουλος Χριστόδουλος ιερές / κάββαλε (κατέβαλε) δ’ αυτός αδελφοί τε  δαπάνην /  ξένη προς αυτοίς ‘ινα κοινός ή όλοις / 1789

Hagios Ioannis the Baptist

This single space building is attached to the south side of Evangelismos just below the current surface of the road. Internally, the antennas supporting the transverse arch are made of built-in columns made up of motifs of ancient buildings (Doric columns and capitals, Early Christian suffix, anthemic arch, etc.). The existence of these early Christian parts leads us to believe that an early Christian temple might have been erected at the site of the ancient temple of Apollo that extends south of the Metropolis.

We do not know at what time the temple should be dated. On the renovated umbilical floor with a two-headed umbilical cord dates back to 1784 but a marble estate inscription gives us that: It was raised by the uncle of the prodigal uncle / Fronimopoulos Christodoulos the sacred / (paid) these brethren spending / foreign to them common or all / 1789

Στείλτε μας τις δικές φωτογραφίες στο iospathsgr@gmail.com